ศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สนองงานโครงการเกษตรอทิตยาทร
(ซแรย์อทิตยา) ในพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ

พูลผล แพทอง

ศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สนองงานโครงการเกษตรอทิตยาทร
(ซแรย์อทิตยา) ในพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำอำปึล
ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์

ซแรย์อทิตยามาจากภาษาเขมรท้องถิ่นซึ่งแปลได้ว่า “นาของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ” เกิดขึ้นมาจากความคิดริเริ่มของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งได้ทรงตั้งพระทัยว่าจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นในเรื่องของการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกันกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ซึ่งในปัจจุบันที่นี่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ “โครงการเกษตรอทิตยาทร”
กรมชลประทานได้ถวายที่ดินใต้อ่างเก็บน้ำอำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ให้แด่ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เพื่อจัดทำศูนย์เรียนรู้การเกษตร เป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 376 ไร่ โดยมีการจัดสรรพื้นที่ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล จัดทำแปลงและฐานเรียนรู้ทางการเกษตรตามภารกิจที่หน่วยงานได้รับมอบหมาย

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ในฐานะที่ดูแลงานด้านข้าวภายในจังหวัดสุรินทร์ จึงได้ดำเนินกิจกรรมด้านข้าว โดยการจัดทำฐานเรียนรู้การทำนาแบบครบวงจรกึ่งถาวร ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและฤดูการผลิต การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดทำแปลงสาธิตการผลิตข้าวคุณภาพ และจัดทำแปลงสาธิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองและข้าวพันธุ์ดีที่ผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าวไว้ภายในโครงการ เพื่อเป็นแหล่งให้เกษตรกร ชาวนา ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน และฝึกประสบการณ์อาชีพตามความเหมาะสม

กรมการข้าวได้ดำเนินงานด้านข้าว โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

 

ฐานเรียนรู้การทำนาแบบครบวงจร

แปลงฝึกปฏิบัติด้านหลังฐานในบริเวณโรงเรียนชาวนา

แปลงสาธิตพันธุ์ข้าวจำนวน 1 ไร่

ผลการดำเนินงาน
จัดทำ/ปรับปรุงฐานเรียนรู้การทำนาแบบครบวงจร
โดยการจัดทำป้ายเรียนรู้ด้านข้าวและการทำนาแบบกึ่งถาวรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมและจัดทำแปลงฝึกปฏิบัติด้านหลังฐานในบริเวณโรงเรียนชาวนา โดยปักดำข้าว กข79 วันที่ 14 มีนาคม ซึ่งในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567 มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ และผู้สนใจทั่วไปจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เข้ารับการอบรม ศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมรวมทั้งหมด 1,895 รายโดยมีวิทยากรจากปราชญ์เกษตรกรในพื้นที่  ที่ผ่านการอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานรับผิดชอบประจำฐาน และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่รับผิดชอบประจำฐานเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการ

1.แปลงสาธิตพันธุ์ข้าว จำนวน 1 ไร่ โดยในฤดูนาปี ปลูกพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ยังไม่ถึงฤดูการทำนาปี

แปลงฝึกปฏิบัติด้านหลังฐานในบริเวณโรงเรียนชาวนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

โครงการทับทิมสยาม 04 ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โครงการทับทิมสยาม 04 ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้ […]

You May Like

Subscribe US Now