“หนึ่งเดียวที่ลพบุรี” อีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นำร่องคุณภาพสูง ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหอการค้าไทย มุ่งมั่นผสานความร่วมมืออย่างเต็มกาลัง ภายใต้ “โครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์”

ททท. อว. และหอการค้าไทย สืบสานประวัติศาสตร์เมืองละโว้ นำร่องเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพสูง “หนึ่งเดียวที่ลพบุรี” 25 – 26 มีนาคม นี้

“หนึ่งเดียวที่ลพบุรี” อีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นำร่องคุณภาพสูง ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหอการค้าไทย มุ่งมั่นผสานความร่วมมืออย่างเต็มกาลัง ภายใต้ “โครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์” เพื่อผลักดันให้รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็น Amazing Experience ที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG และนำสู่ความยั่งยืน

 


การจัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ “หนึ่งเดียวที่ลพบุรี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนำร่องคุณภาพสูงครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภูมิภาคภาคกลาง ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหอการค้าไทย เดินหน้าต่อจากเส้นทาง “สามเหลี่ยมมหัศจรรย์ของทวารวดี” และเส้นทาง “วิถีชาวน้ำแห่งอยุธยา” โดยรูปแบบของเส้นทางท่องเที่ยวดำเนินการ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สามารถนำเสนอเนื้อหาการท่องเที่ยวได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงและเข้มแข็งสาหรับการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต

โดยกิจกรรมท่องเที่ยวในเส้นทางประวัติศาสตร์นำร่องคุณภาพสูง เส้นทางลพบุรี ผู้ร่วมเดินทางจะได้สัมผัสมรดก ทางวัฒนธรรมที่ “พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก” แหล่งความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม อันทรงคุณค่า ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่กักเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สัมผัสวิถีชุมชนไทยเบิ้ง ณ ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง ชมความสวยงามของโบราณสถาน ณ “พระนารายณ์ราชนิเวศน์” สถาปัตยกรรมแบบไทยผสมตะวันตก

“พระที่นั่งไกรสร สีหราช (พระที่นั่งเย็นหรือตำหนักทะเลชุบศร)” จุดเริ่มต้นการศึกษาด้านดาราศาสตร์ไทยเมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

“บ้านหลวงรับราชทูต” (บ้านวิชาเยนทร์) อีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา

สักการะพระศรีอาริย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ “วัดไลย์” วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำบางขามเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น รัชกาลสมเด็จ พระเจ้าบรมโกศทรงปฏิสังขรณ์

โบราณสถานและโบราณวัตถุสำคัญอย่าง พระอุโบสถ พระวิหารเก้าห้อง มณฑปยอดปรางค์

พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุ ปิดท้ายชมสาธิตการทำขนมเต่าและขนมต้มญวณ ขนมโบราณภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา หลายชั่วอายุคน

ทั้งนี้ ททท. คาดหวังว่าเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นำร่องคุณภาพสูง จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง ของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่มีความสนใจการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านประวัติศาสตร์ของไทยอันล้ำค่าอย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน ยังเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวได้ต่อไปในอนาคต

กิจกรรมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ “หนึ่งเดียวที่ลพบุรี” จัดโดย หอการค้าไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 25-26 มีนาคม 2566

วันแรก วันเสาร์ที่
25 มีนาคม 2566
ลงทะเบียน ณ อาคารสํานักงานใหญ่ ททท. ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ ออกเดินทางถึง พิพิธภัณฑ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ บ้านโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ชมการแสดงต้อนรับพื้นบ้าน – เข้าฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานพริกตะเกลือ ฐานทําขนมเบื้อง ฐานตัดพวงมะโหด
ชมวัฒนธรรมชุมชนพันธุ์ : ไทเบิ้ง ณ พิพิธภัณฑ์ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง – รับประทานอาหารกลางวัน/ชมพิพิธภัณธ์ไทยเบิ้งอุดหนุนสินค้าชุมชน

ช่วงบ่าย ออกเดินทางไปยังพระนารายณ์ราชนิเวศ – รับชมการแสดงนาฏศิลป์ระบําลพบุรี/ระบําลิง แล้วออกเดินทางไปยัง The Charlotte Smart Hotel Lopburi ฟังการบรรยาย

วันที่สอง
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566
ออกเดินทางจากโรงแรม The Charlotte Smart Hotel Lopburi เดินทางมาถึง พระที่นั่งเย็น
-เดินชมพระที่นั่งเย็น/ฟังการบรรยาย
ออกเดินทางไป บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์)เดินชมบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเรือนรับตะวัน แล้วเดินทางไป วัดไลย์ – ชมโบสถ์เก่า / กราบพระศรีอาริย์ / พิพิธภัณฑ์ของโบราณ / พิพิธภัณธ์ชุมชน
– สาธิตการทําขนมเต่า และขนมต้มญวณ

#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
#อว #หอการค้าไทย #YEC
#สานฟ้า #สมุทรโคจร #Amazingthailand
#ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

Admin P’Aoo Paethong Tel 084 104 7799

ฅนวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการเดินทางถ่ายรูปและถ่ายทอดประสบการณ์เป็นวิทยาทาน ด้วยมูลเหตุ “มีอื่นๆ อีกมากมาย ท้าทาย ให้สัมผัส” และผลลัพธ์ คือมวลชน ทุกคนเป็น สื่อฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *